skip to Main Content

MILJØ OG
KLIMAENDRINGER

Veien mot lavutslippssamfunnet i 2050 har allerede begynt, og forventningene og kravene fra kunder og andre interessenter øker stadig innenfor miljø. Dette opplever vi i forhold til økte kundekrav til bygget, økt andel anbud med miljøprofil eller krav om miljøsertifisering. Det er også blitt et økende fokus på utslippsreduksjon på byggeplass med konsepter som fossilfri byggeplass, hvor stadig flere anleggsmaskiner og utstyr blir elektrisk, benytter biodrivstoff eller annen fornybar energi. HENT ser positivt på disse samfunns endringer og kundekravene. Vi skal være en ledende aktør som utvikler og bygger de bærekraftige byggene, og utfordrer bransjen. HENT kartlegger og identifiserer hvilken del av vår virksomhet som påvirker miljøet, direkte og indirekte. Konkrete tiltak blir fulgt opp og resultater målt.

BÆREKRAFTIGE BYGG

En stadig økende andel av vår prosjektportefølje er grønne prosjekt. I fjor var 14 av våre pågående prosjekt BREEAM prosjekt og stadig flere har et miljøprogram ved bestilling av bygg. Bevisste kunder benytter sin bestillingsmakt ikke bare til å øke miljøprestasjonens til sitt bygg, men bidrar også til å løfte bransjen.

AVFALL

Det har i mange år vært fokus på sorteringssgrad på avfall
i bransjen og HENT har i like mange år hatt en intern
målsetning om 85 % sortering. Det har i de senere årene
vært sett nærmere på det store potensialet som ligger i
avfallsreduksjon og sirkulær økonomi. Her jobber vi med å
flytte avfallsreduserende tiltak lengre fram i tiltakshierarkiet,
dette har en langt større effekt enn kun å fokusere på de
tiltakene som gjennomføres på byggeplass.

MILJØEFFEKTIV BYGGEPLASS

Miljøeffektiv byggeplass er et egenutviklet HENT konsept
som ble utarbeidet i 2012. Målsetningen er å minimere
vår negative påvirkning på miljø og simulere til innovative
tiltak som bidrar til målsetningen om reduksjon av avfall,
reduksjon av helse- og miljøfarlige stoffer, minimere
bruken av fossil energi og effektiv byggvarme og
byggeplassbelysning. Etter hvert som markedet endrer seg
har minimumskravene for å oppnå sertifisering blitt mer
krevende. På denne måten oppnår vi kontinuerlig forbedring.

KLIMAGASSREGNSKAP

For å kunne jobbe målrettet med reduksjon av
klimagassutslipp fra egen virksomhet utarbeider HENT
et klimagassregnskap for selskapet. Modell for CO2
beregning er basert på den internasjonale standarden
Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen).
Klimagassregnskapet identifisere hvilke direkte og
indirekte utslipp som er knyttet til virksomheten noe som
gir mulighet for å prioritere de tiltakene som gir størst
effekt.