Skip to main content

HENT er en nordisk entreprenør som utvikler og utfører
alle typer byggeprosjekter

HENT AS er en av Norges største totalentreprenører og prosjektutviklere. Siden vår oppstart i 1980 har HENT levert en rekke, store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere i Norge, Sverige, Danmark og Finland. HENT gjennomfører store samspillsprosjekter og gjennom vår samarbeidsmodell setter vi aktiv verdibygging i system via økt samspill og åpenhet i alle faser.

HENT har gjennom de siste årene levert en rekke 0-feil prosjekt, og vi har en ambisjon om å gjenta dette hver gang. Dette skal oppnås gjennom risikobasert kvalitetssikring under hele prosessen, fra anbud via oppstart, prosjektering, utførelse og med særskilte og kontrollregimer ved forhøyet risiko.

Våre prosjekter kjøres etter modellen “Trimmet Gjennomføring” som er vårtilpasning til de mer kjente LEAN-prinsippene.

HMS er oss! Dette er vårt HMS-slogan, og er ment å gi assosiasjoner til at HMS handler om mennesker og miljøet rundt oss, om våre ansatte, samarbeidspartnere og alle andre vi kommer i kontakt med. I HMS-politikken har vi utdypet dette ytterligere.

HENT har systematisk oppfølging av arbeidsklima hos våre ansatte, og tett oppfølging av sykemeldte.

Helse, miljø og sikkerhet

Vi vet at våre ansatte er bedriftens viktigste ressurs, og at høyt fokus på helse og trivsel er en helt avgjørende faktor for så vel sikkerhet som produktivitet. Våre prosjekter skal være preget av de samme verdier som vi tilbyr våre egne ansatte. Dette betyr at alle våre samarbeidspartnere, herunder byggherrer, leverandører, underentreprenører og samfunnet for øvrig skal være trygge på at prosjektene etterlever myndighetskrav og øvrige forventninger til et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø.

Dette skal oppnås gjennom systematisk arbeid preget av kunnskap, erfaringslæring og en ledelse som ved handling viser at HMS har førsteprioritet uavhengig av andre behov og ønsker.

God kommunikasjon mellom alle aktører i et byggeprosjekt er alltid en forutsetning – også for sikkerhet, trivsel og miljø!

I tillegg til fysisk sikring og dokumentasjon av dette ute på prosjektene, omfatter HMS-arbeidet også planlegging, tilsyn og dokumentasjon av arbeidsmiljørelaterte forhold. Arbeidslivskriminalitet er dessverre et alvorlig tema som bl.a knyttes til vår bransje. HENT har etablert et eget regime som følger alle prosjekter fra tidlig oppstart til ferdigstillelse nettopp for å minimere muligheten for uakseptable forhold på våre byggeplasser.

HENT er bevisste sitt samfunnsansvar for helse, miljø og sikkerhet, og dette omfatter både planlegging og gjennomføring av byggeprosessen. Vi har mottatt anerkjennelser både fra myndigheter, byggherrer, konkurrenter og samarbeidspartnere for vårt ubestridte fokus på HMS. HENT er sertifisert i henhold til HMS-standarden ISO 45001:2018.

Riktig kvalitet, til riktig tid – hver gang.

Vi har en forpliktelse overfor våre kunder om å levere riktig kvalitet, til riktig tid, hver gang.
Denne forpliktelsen representerer også selskapets overordnete målsetning for kvalitetsarbeidet.

I HENT vet vi at det er en nær sammenheng mellom god kvalitet, god økonomi, gode kundeforhold, flere oppdrag og en trygg og sikker arbeidsplass. En viktig forutsetning for å kunne oppnå dette, er et velutviklet og levende kvalitetsstyringssystem. HENT har over tid utviklet sitt eget system med tilhørende verktøy for oppfølging og måling av kvalitet i prosjektene.

Vårt styringssystem beskriver HENT sin verdikjede og delprosesser med videre lenker til operative verktøy. Gjennom en løpende evaluering, erfaringsoverføring, risikofokusering og forbedring av disse prosessene og ikke minst grensesnittene mellom dem, mener vi oss vel forberedt på å møte de krav og forventninger som så vel myndigheter som kunder måtte stille.

HENT er opptatt av et velfungerende styringssystem og jobber kontinuerlig for at det skal fungere optimalt på alle nivåer og gi den tiltenkte effekten. For å oppnå dette brukes flere prinsipper fra Lean og ISO aktivt, for å nevne noen; planlegging og samhandling, prosesstyring, målstyrt forbedring og kanskje aller viktigst – kontinuerlig kundeorientering.

HENT er sertifisert etter ISO-standardene;

NS-EN ISO 9001 (kvalitet)
NS-EN ISO 14001 (miljø)
ISO 45001:2018 (helse og sikkerhet)