HENT är en nordisk  byggentreprenör som utvecklar och realiserar
alla typer av byggprojekt.

HENT har sitt säte i Trondheim, med avdelningskontor i Oslo, Bergen, Ålesund, Bodø, Horten, Hønefoss, Brumunddal, Köpenhamn, Malmö och Stockholm. HENT har genomfört en rad stora byggprojekt för kunder i både privat och offentlig sektor. Flertalet av dessa projekt är genomförda i samverkan eller andra former av tidiga samarbeten. HENT har därför utvecklat en egen modell för samverkansprojekt, benämnd HENT totalverdi. HENTs kunskapsmiljö inom projektutveckling är integrerad med företagets produktionsapparat vilket gör oss kapabla att genomföra komplexa projekt, från idéstadiet till överlämning.

HENTs produktionsmodell ”Trimmat byggande” bygger på principerna inom Lean construction och innebär kontinuerlig riskanalys och proaktiv kvalitetssäkring genom hela projektet. Tack vare vårt fokus på riskstyrning och kvalitetskontroll har vi kunnat leverera en rad projekt med 0 fel, samt uppnått certifiering i enlighet med senaste version av kvalitetsstandarden ISO 9001.

Arbetsmiljö är vi! Detta är vår arbetsmiljö-slogan, och den är tänkt att väcka associationer till att arbetsmiljö handlar om människor och miljön omkring oss, våra anställda, samarbetspartners och alla andra vi kommer i kontakt med.

Arbetsmiljö

Våra medarbetare och underentreprenörer är HENTs viktigaste resurser. Därför är det lönsamt för oss att främja hälsa och trivsel på våra arbetsplatser. Våra projekt skall präglas av samma värden som vi erbjuder våra egna anställda. Det betyder att våra samarbetspartners, härunder byggherrar, leverantörer, underentreprenörer och samhället i övrigt skall känna sig trygga på att vi efterlever både myndighetskrav och övriga förväntningar på en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Detta uppnår vi genom systematiskt arbete präglat av kunskap, erfarenhetslärande och ledarskap som i handling visar att arbetsmiljö har första prioritet oberoende av andra behov och önskemål. HENT är övertygade om att en hög standard på arbetsmiljön är nödvändig för att uppnå optimal drift och långsiktig lönsamhet.

Förutom den fysiska och psykosociala, miljön omfattar HENTs arbetsmiljöarbete också åtgärder mot social dumpning och andra typer av arbetslivskriminalitet. Detta är en tematik som vår bransch dessvärre förknippas med i en oacceptabel omfattning, och som kan leda till både ovärdiga levnadsvillkor och farliga situationer. HENT följer därför systematiskt upp att sådana förhållanden inte förekommer på våra projekt.

HENTs arbetsmiljöarbete får goda vitsord från både kunder, myndigheter och leverantörer, och vårt ledningssystem är certifierat i enlighet med arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001.

Rätt kvalitet i rätt tid – varje gång.

Vi förpliktar oss att leverera riktig kvalitet till riktig tid, varje gång. Denna förpliktelse representerar också HENTs övergripande målsättning för kvalitetsarbetet.

Inom HENT vet vi att det finns en nära koppling mellan god kvalitet, god ekonomi, goda kundrelationer, flera uppdrag och en trygg och säker arbetsplats. En viktig förutsättning för att uppnå detta är ett väl utvecklat och levande kvalitetsstyrningssystem. HENT har över tid utvecklat sitt eget system med tillhörande verktyg för att följa upp och mäta kvaliteten i projekten.

Vårt ledningssystem beskriver HENTs värdekedja och delprocesser med ytterligare länkar till operativa verktyg. Genom kontinuerlig utvärdering, erfarenhetsåterföring, riskfokus och förbättring av dessa processer, och inte minst gränssnitten mellan dem, är vi väl förberedda för att uppfylla de krav och förväntningar som både myndigheter och kunder ställer.

HENT har fokus på ett väl fungerande ledningssystem och arbetar kontinuerligt för att se till att det fungerar optimalt på alla nivåer och ger den avsedda effekten. För att uppnå detta används flera principer från Lean och ISO aktivt, tex planering och interaktion, processhantering, målstyrd förbättring och kanske viktigast av allt – kontinuerlig kundorientering.

HENT är certifierad enligt ISO-standarder;

NS-EN ISO 9001:2015 (Kvalitet)
NS-EN ISO 14001:2015 (Miljö)
OHSAS 18001:2007 (Hälsa och säkerhet)