Skip to main content

HENT styrker sitt arbeid for å bekjempe arbeidslivskriminalitet gjennom ny samarbeidsavtale med Skatteetaten.

HENT og Skatteetaten mot arbeidslivslivskriminalitet

F.v.: Jan K. Jahren, konsernsjef i HENT, og Odd Woxholt, divisjonsdirektør i Skatteetaten, under signering av samarbeidsavtalen. Foto: Skatteetaten

HENT har i flere år jobbet målrettet for å hindre arbeidslivskriminalitet. Innsatsen forsterkes ytterligere når HENT nå inngår samarbeidsavtale med Skatteetaten for å stanse kriminelle aktører i bransjen:

– I HENT har vi hatt et klart fokus på å forebygge arbeidslivskriminalitet og jobbet med å styrke vårt seriøsitetsarbeid i en årrekke, sier konsernsjef i HENT, Jan K. Jahren. –Samarbeidet vi nå innleder med Skatteetaten er enda et steg videre i vårt eget arbeid og et av flere forebyggingstiltak for byggebransjen som helhet.

Samarbeidet mellom HENT og Skatteetaten bidrar blant annet til økt innsikt under vår prekvalifisering av underentreprenører:

– I dag benytter vi oss av blant annet Bisnode og StartBANK når vi kartlegger samarbeidspartnere og leverandører, forklarer May Helen Dahlstrø, konserndirektør for økonomi og IT i HENT. – Det er avgjørende for oss å ha tilgang til oppdaterte data for å gjøre gode analyser og fatte bærekraftige beslutninger i forbindelse med valg av blant annet underleverandører. En klar fordel med det samarbeidet vi nå inngår med Skatteetaten er tilgangen til sanntidsdata. Dette gjør oss i enda bedre stand til å følge opp leverandører og bidra til å hindre at useriøse aktører får innpass i bransjen vår.

Bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet: Et felles ansvar
Dette offentlig-private samarbeidet gjør det vanskeligere for kriminelle- og useriøse aktører å komme inn i byggeprosjekter. Skatteetaten bidrar med informasjon som verifiserer at leverandørene er registrert i riktige registre og overholder sine forpliktelser overfor norske skatte- og avgiftsmyndigheter, før HENT kontraherer leverandører.

Gjennom samarbeidet har Skatteetaten også mulighet til å følge opp utvalgte prosesser og gjennomføre byggeplasskontroller. Skatteetaten vil også bidra med opplæring og kompetanseheving av HENTs ansatte:

– HENT har initiert dette samarbeidet med Skatteetaten og vi er glade for å endelig ha landet avtalen, sier Jahren. – Som en av Norges største totalentreprenører har vi et spesielt ansvar, i kraft av vår størrelse, for å lede gjennom eksempel og aktivt bidra til at bransjen får bedre forhold. Dette er et felles ansvar og krever samarbeid på tvers av næringen. Samarbeidet med Skatteetaten er en viktig del av HENTs eget seriøsitetsarbeid så vel som bransjens.

Divisjonsdirektør i Skatteetaten, Odd Woxholt, forteller at denne typen samarbeid er helt nødvendig for at de lykkes med sitt arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet:

– Vi er avhengige av å få med oss aktørene i bransjen dersom vi skal lykkes med å begrense handlingsrommet til useriøse aktører. Sammen med flere av de største entreprenørene i markedet står vi enda sterkere når vi nå går sammen i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Fakta

Skatteetatens samarbeidsavtaler
Målet med samarbeidsavtalene som Skatteetaten inngår med ulike offentlige innkjøpere og private entreprenører, er å utveksle opplysninger som er med på å bidra til at store innkjøpere gir kontrakter til hoved- og underentreprenører som oppfyller sine lovmessige plikter.

Leverandører som vil inngå kontrakter med innkjøpere som har signert en slik samarbeidsavtale, må signere et fullmaktsskjema som fir innkjøperne tilgang til taushetsbelagte opplysninger i hele kontraktskjeden. I tillegg kan Skatteetaten følge opp utvalgte prosjekter og gjennomføre byggeplasskontroller samt bidra med opplæring og kompetanseheving hos samarbeidspartner.

En ekstern evaluering fra 2021 av Skatteetatens samarbeidsavtaler viser at avtalen bidrar til utestenging av useriøse aktører og til måloppnåelse i seriøsitetsarbeidet som ønsket og forventet.