Om skole og flerbrukshall

Nye Otta skole vil fremstå som et helhetlig skoleanlegg tilrettelagt for utvikling av kunnskap, aktivitet og mangfold.

Arkitekturen blir åpen, inkluderende og skal stimulere læring, formidling og utvikling av sosiale ferdigheter.

Otta skole skal gjennom samhandling, entusiasme og likeverd bli en trygg og fremtidsrettet læringsarena, som gir elevene god allmennkompetanse og kunnskap på veien inn i fremtida.

Arkitektur

Otta skole og flerbrukshall er en viktig utdanningsinstitusjon og et viktig nærmiljøanlegg for Otta og Sel kommune.

Arkitekturen skal uttrykke anleggets funksjon, være robust i materialvalg og være et bilde på fremtidens skole i Otta. Skolen skal ha en tydelig henvendelse og hovedinngang, samtidig som den fremstår åpen og inkluderende. Skolen og flerbrukshallen skal tilby gode romlige opplevelser samtidig som den innbyr til læring, livsmestring og folkehelse. Skolen skal tilby et mangfold av ulike og varierte undervisningsarealer for å tilrettelegge for paradigmeskiftet i undervisningen (fagfornyelsen).

Øya

Øya er skolens hjerte og storstue. Alle skolens funksjoner er godt synlige og ligger med i direkte kontakt med Øya.

Fra skolens hovedinngang i vest går en indre gate som leder rett inn i Øya. Øya ligger sentralt i skolen og er skolens hjerte. Alle skolens funksjoner ligger med umiddelbar nærhet til Øya, dermed er det lett å orientere seg rundt i skolen fra Øya.

Situasjon og trafikk

Helhetlig planlegging med bred tverrfaglig tilnærming er lagt til grunn for områdeutviklingen.

Den nye barneskolen på Otta gjør det mulig å realisere et svært godt integrert utemiljø på Øya som kommer skolen og nærmiljøet til gode. I programmeringen er det lagt stor vekt på å fange opp og forsterke områdets sammenhenger, tilbud til nærmiljøet, trafikksikre løsninger samtidig som det skapes et utemiljø med utgangspunkt i skolens aktiviteter.

Beredskap

Skolen og flerbrukshallen har en oversiktlig planløsning hvor rømningsveiene er tydelige og kjente.

Ved hovedinngangen til skolen har administrasjonen god oversikt og kontroll over besøkende til skolen. Skolen er også planlagt med nisjer/huler og møbler som gir god tilgang på gjemmesteder. Med utstrakt bruk av glass kan elever og ansatte raskt oppdage en trussel og få oversikt. Samtidig som det er nok tettfelt slik at man
kan gjemme seg.

Pandemi

Hvert trinn har to generelle undervisningsrom som kan sonedeles ved hjelp av møbler.

I tillegg har trinnene to grupperom og trinnareal som kan benyttes til undervisning. Dette gjør at hvert
trinn enkelt kan dele trinnet i mindre grupper/kohorter og gjennomføre undervisning i forskjellige rom og arealer. Av skolens øvrige arealer kan naturfagsrom, musikkrom og areal for tegning/tekstil benyttes som generelle undervisningsrom ved behov.

Møterom, vrimleareal og sone for fleksible arbeidsplasser kan tas i bruk som pause- og spiseareal for lærerne for å unngå for store grupper på pauserommet.

For de små barna er garderobearealet delt i grov- og fingarderobe slik at elevene kan sendes gruppevis ut og man unngår for stor trengsel.

Elevinngangene er spredte slik at man unngår at for mange elever samles rundt ett punkt. Utearealet til skolen er også planlagt slik at det enkelt kan sonedeles.