Skip to main content

Bærekraft har høy prioritet når HENT rehabiliterer et gammelt industribygg til et lavutslipp og miljøvennlig kontorbygg i Trondheim. Bygget i Tempeveien 15 får energimerke A og vil bruke 40 prosent mindre energi enn tilsvarende referansebygg på nybygg.

Prosjektet viser miljøgevinsten og klimapotensialet som ligger i rehabilitering. – Byggfornyelse er bærekraft i praksis og en effektiv måte å begrense og effektivisere ressursbruken i byggenæringen. Dette er helt nødvendig for at vi som samfunn skal nå det grønne skiftet, forteller leder for byggfornyelse i HENT, Eirik Mæhre.

Tidlig og godt samarbeid med en miljøbevisst byggherre har bidratt til gode og bærekraftige valg for det nye kontorbygget. HENT har siden konseptfasen jobbet tett og godt med byggherre. Mange av tiltakene er også et direkte resultat av HENT sin egen sertifiseringsordning for rehabiliteringsprosjekt, HENT Future Forny. Tempeveien 15 er et av de første prosjektene som sertifiseres etter denne ordningen.

Stor miljøgevinst

Valget om at bygget skulle rehabiliteres, og ikke rives for å bygge nytt, har kanskje vært det viktigste bærekraftige valget. – Rehabiliteringen gir en klimagassreduksjon på rundt 70 prosent, sammenlignet med et tilsvarende nybygg, forteller miljørådgiver og BREEAM AP, Ina Thue Ormel.

Ressursutnyttelse ved riving, ombruk av bygningselementer i opprinnelig og ny form, minimering av avfall fra byggeplass og utnyttelse av endringsdyktigheten til bygget har stått sentralt i rehabiliteringen. – Det at vi har fått inn mer bruksareal i bygningsmassen ved å bygge inn to etasjer der det tidligere var en høy etasje, er et godt eksempel på arealutvikling som også kommer miljøet til gode, utdyper Ina.

Etterisolering av bygget. Utvendig etterisolering av vegg og søyler gir bedre U-verdi og kuldebroverdi for bygget. Nye vindsperrer gir lavere lekkasjetall.
Fasadeplatene på bygget demonteres og skal gjenbrukes i garasjer og carporter. Tempeveien 15 er en utslippsfri byggeplass, så liften til venstre er elektrisk.

Viktig gjenbruk

I prosjektet er de komponentene som står for de største klimagassutslippene gjenbrukt. Eksisterende fundamenter, konstruksjoner mot grunn, bæresystem, takoppbygging, etasjeskiller, utvalgte porter og deler av ytterveggen brukes videre i opprinnelig eller ny form. – En av ståltrappene i bygget er gjenbrukt og flyttet til et annet sted i bygget, Fasadeplatene får også nye bruksområder og blir gjenbrukt i carporter og garasjer, sier prosjektleder Gunnar Pleym.

I tillegg til gjenbruk av selve bygningskroppen gjenbruker prosjektet også interiør og konstruksjoner utomhus. – Før rivestart hadde vi gjenbruksbefaring der blant annet firmaet Brukte kontormøbler Trondheim AS ble invitert til å hente ut interiør og inventar. Ute er mesteparten av asfalten god nok slik den er i dag, så vi skal kun legge ny asfalt der vi etablerer nye konstruksjoner, som inngangs-rampen, forteller Gunnar.

Godt samarbeid med byggherre har gitt mange bærekraftige valg i Tempeveien 15. Prosjektteamet fra HENT består av: fv. Avdelingsleder byggfornyelse Eirik Mæhre, energirådgiver Anders Sørgård, seksjonsleder bærekraft Lars Lægran, og miljørådgiver Ina Thue Ormel.

 

Energigjerrig

Energimessig blir bygget hevet til en høyere standard enn dagens forskrift TEK17 . Bygget etterisoleres, vinduer skiftes ut, og overganger og kuldebroer utbedres i tråd med Enova sitt støtteprogram Beste tilgjengelige teknologi (BAT).  Fullstendig oppgradering av ventilasjons-, varme- og belysningsanlegget sørger for at energiforbruket til bygget reduseres kraftig. -Kontorbygget blir et lavenergibygg, får energimerke A og har 40 prosent mindre energibruk enn tilsvarende referansebygg på nybygg. Det er det ikke mange 53 år gamle bygg som har, avslutter energirådgiver Anders Sørgård.

Byggfornyelse

Byggfornyelse jobber med rehabilitering av eksisterende bygg. Avdelingen ble etablert som egen avdeling i HENT i 2004. Avdelingen har mellom 20 og 30 pågående prosjekter hvert år.

Avdelingen har ansatte på kontoret i Oslo og Trondheim, men tar oppdrag i hele landet. Byggfornyelse omsetter for mellom 600 og 800 millioner kr pr. år.

HENT Future

Grønn omstilling og bærekraftig bygging krever et bredt spekter av virkemidler, konsepter, kunnskap, verktøy, metoder, og tiltak. HENT har satt dette i system og utviklet et eget konsept for bærekraftig prosjektutvikling og realisering av byggeprosjekter. HENT Future bidrar til bærekraft i alle faser, og sikrer høy standard og gode løsningene for energi og miljø i prosjektet.

HENT Future Forny er sertifiserings-ordningen for rehabilitering og byggfornyelse.

For mer informasjon om HENT Future-sertifiseringen kan du ta kontakt med leder for Bærekraft i HENT, Lars Lægran (lars.lagran@hent.no).

HENT Future Forny

  • gir bevissthet, merkevareprofil og formidling rundt prosjekter med energi- og miljøkvaliteter som ellers ikke ville fått anerkjennelse i markedet
  • er designet for å løfte prosjekter uten ambisjoner om BREEAM-sertifisering eller andre sertifiseringer
  • gir byggherre en rapport som visualiserer de bærekraftige kvalitetene bygget har
  • bidrar til at byggherre tar valg som direkte skaper bærekraftige kvaliteter til bygget, og unngår unødvendig byråkrati og kostnader